logo
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
previous arrow
next arrow
Staat van Baten en Lasten 2017      
Vastgesteld door het bestuur 10-5-2018      
       
  2017 2016 2015
INKOMSTEN      
Adoptiebijdragen 16.515 20.052 21.725
Donaties en giften 24.197 15.618 22.772
Donaties hulpactie Bulgarije 793
Overige inkomsten 1.934 2.348 2.516
  42.646 38.018 47.805
       
UITGAVEN      
Adoptiekosten Roemenië 8.042 5.497 6.887
Transportkosten 7.300 8.045 10.100
Opvangkosten Nederland 1.732 1.156 848
 medische kosten Nederland 7.427 5.427 6.639
Opvangkosten in Roemenië 3.974 707 2.916
Overige kosten adoptie honden 3.697 3.633 4.150
Bijdragen projecten/(hulp)acties Roemenië 10.160 13.354 12.170
Bijdragen hulpactie Bulgarije 1.552
Overige activiteitenkosten 268
totaal directe kosten 42.333 37.819 45.529
       
Organisatiekosten      
Website/publiciteit 122 122 81
Lidmaatschappen/contributies 100
Bankkosten 172 161 280
Onkosten vrijwilligers 408 91 502
Overige organisatiekosten 255 199 780
totaal indirecte kosten 958 572 1.743
       
TOTAAL  UITGAVEN 43.292 38.391 47.271
       
Resultaat -646 -373 534
Balans per 31 december 2017
Activa       Passiva
         
Liquide middelen   eigen vermogen    
bank 2.521,90 alg. reserve op 1-1-2017 2.835,38  
    resultaat 2017 -645,65  
Vooruitbetaalde bedragen   Algemene Reserve   2.189,73
adoptiekosten 901,00      
    Schulden    
Vorderingen   crediteuren/borg   1.300,00
medewerkers 66,83      
         
         
  3.489,73     3.489,73

Enkele hoogtepunten voor het jaarverslag:

1. Adopties :     in  totaal zijn er 70 honden geadopteerd 

2. Ontvangen donaties:      in 2017 hebben we veel steun gehad van donateurs, vooral ook van vaste donateurs. 

Incidentele donaties voor een bepaald doel/actie, waren o.a.:

  • Opvang Niemandshonden:                   2.430,-   
  • Honden Resita:                                     3.735,-
  • Bocsa/sterilisatieactie:                          1.200,-
  • Operatie Benthe:                                   750,-
  • Operatie Mika:                                       685,- 
  • Duco:                                                     535,-

3. opvangkosten Nederland: in 2017 hebben we voor een van onze honden langdurig gebruik moeten maken van een pension.  Verder betalen we voerkosten voor gastgezinnen die dit zelf niet kunnen bekostigen. 

4. opvangkosten in Roemenie : ruim 3.000 euro is betaald voor opvang van Resita-honden.

5. medische kosten: helaas hebben een aantal honden fysieke klachten bij aankomst in Nederland. In 2017 had ruim 65% van deze kosten betrekking op operaties van 3 honden: Fata (1.780,-), Benthe (1.600,-), en Mika (1.530,-).

6. overige kosten:

Een kleine 70 % ( 2.530) is voor de aankoop van tuigjes en circa 14 % (520,-) voor NDG-registraties. Andere kosten in deze post zijn: reis/benzinekosten, verzendkosten tuigjes en de aankoop van een GPS tracker. 

7. bijdragen aan acties Roemenie: 
Dankzij onze donateurs konden we ondermeer bijdragen aan:

– opvang Niemandshonden                                    2.525,- 

– Resita: voer en medische kosten                         1.768,- 

– Bocsa/sterilisatie campagne                                1.400,-
– Laura Feher: (Bocsa) honden + speelveld            1.000,-

– Doneeractie, operatie Finn                                      500,-

– Petru Lakatos hondenhokken                                  260,-

– Monica Izvanariu: medische kosten                        400,-