logo
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
previous arrow
next arrow

Staat van Baten en Lasten 2014

BATEN  
adoptiebijdragen 16.279
donaties en giften 10.692
donaties hulpactie Bulgarije 1.283
overige baten 74
  28.327
LASTEN  
adoptiekosten Roemenië 5.225
opvangkosten Roemenië 2.744
transportkosten 7.124
opvangkosten NL 252
dierenartskosten NL 3.414
overige kosten adoptie 1.023
bijdragen hulpacties Roemenië 2.670
bijdragen hulpactie Bulgarije 1.272
overige activiteitenkosten 0
organisatiekosten 720
  24.444
   
Saldo van baten en lasten 3.883

 

Toelichting:

1. In 2014 zijn 67 honden geadopteerd en t.o.v. 2013 is het aantal adopties met bijna 50 % toegenomen. De toename van de ontvangen adoptiebijdragen is met ca. 40 % iets lager. De reden is dat in 2014 een aantal oudere/gehandicapte honden is geadopteerd en voor deze honden hanteren we een verlaagd adoptietarief.

2. Donaties
Totaal ontvangen donaties in 2014 is bijna 12.000 en dat is een enorme stijging t.o.v. 2013 (2.350).
Bijna 1.700 is afkomstig van vaste donateurs en dit is enorm belangrijk voor ons, want hiermee betalen we opvangkosten in Roemenië van honden die snel ergens veilig ondergebracht moeten worden. Daarnaast hebben we veel algemene donaties gekregen en specifieke giften voor bepaalde hulpacties en honden in Roemenie en in Nederland.
Tenslotte hebben we bijna 1.300 euro gekregen voor de hulpactie aan een asiel in Bulgarije.

3. Bijdragen hulpacties Roemenië: We proberen te helpen waar we kunnen en in 2014 hebben we -naast donaties voor medische behandeling van ernstig gewonde of zieke honden – vooral geld gedoneerd voor winterhulp aan Baika, de opvang van Dierenhulp Orfa en voor deken/voertransporten naar een paar andere asielen.

4. Transportkosten
De transportkosten in 2014 zijn t.o.v. 2013 met bijna 60 % gestegen. De reden hiervan ligt slechts ten dele in het aantal honden dat naar Nederland is gekomen. In 2014 zijn dit 64 honden; in 2013 waren dit 58 honden. De oorzaak moet vooral gezocht worden in de gestegen transportprijzen.

5. DA kosten Nederland
Deze post bedraagt in 2014 bijna 3.500 euro en t.o.v. 2013 zijn de kosten bijna verdrievoudigd.
Dit heeft vooral te maken met het feit dat we vaak honden uit gemeentelijke asielen halen, waarvan de gezondheidstoestand niet altijd even goed is. Maar ook honden van particuliere rescuers hebben soms nog behandeling in Nederland nodig. Meestal weten we dat van te van te voren, soms ook niet.
In Nederland hebben we de dierenarts ingeschakeld voor ondermeer behandeling tegen demodex, darmontsteking, gebitsproblemen en longontsteking. Sommige honden hadden een operatie nodig. Gelukkig hebben heel veel mensen ons hierin financieel gesteund, anders hadden we deze kosten niet kunnen betalen.

6. Opvangkosten Nederland: het gaat hier om de kosten van voer/ontworming voor onze honden in gastgezinnen. 

7. Overige kosten adoptie honden: NDG-registraties, tuigjes, vangkooi en benzinekosten.

8. Organisatiekosten: bankkosten, kosten website en onkosten vrijwilligers.

Algemeen/Resultaat:
Van de totale lasten in 2014 (24.445) bestaat slechts een kleine 3% uit indirecte kosten (720,-).
Dit is te danken aan alle vrijwillige inzet, waarvoor we iedereen heel erg bedanken!!
Al met al zijn we heel blij met het mooie positieve resultaat, want hiermee kunnen we gelukkig ons tekort van 2013 wegwerken. Het maakt dat we 2015 met vertrouwen tegemoet zien en doorvechten om honden te helpen!

BALANS

Activa   Passiva  
liquide middelen   eigen vermogen  
Bank      3.791,49 Alg. reserve op 1-1-2014  -1.208,31
    Resultaat 2014   3.882,80
    Algemene Reserve 2.674,49
    schulden
    crediteuren     1.117,00
       
Totaal    3.791,49   3.791,49

                

Toelichting bij de balans:
De schulden van de stichting bestaan voornamelijk uit ontvangen borg voor sterilisaties/castraties: totaal 1.000,- euro. De borg wordt aan de adoptant terugbetaald zodra honden gesteriliseerd of gecastreerd zijn.