Beleidsplan

Doel

Het bevorderen van het dierenwelzijn, met name van zwerfhonden in Europa, met name in Roemenië en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door: het bemiddelen bij adopties van zwerfhonden in Europa; het verlenen van financiële en materiële hulp aan asielen in Europa; het verrichten van preventieve werkzaamheden, waaronder begrepen het ondersteunen van educatie en sterilisatie/castratieprogramma’s; voorts alles wat hiermee verband houdt in de ruimste zin des woords. Missie Stichting Straydogs Rescue Nederland is een organisatie die op uiterst zorgvuldige wijze werkt aan de problematiek van zwerfhonden in de EU en met name in Roemenië. Rondom de honden die naar Nederland komen is veel rechtstreeks en persoonlijk contact met de opvang in het land van herkomst. Projecten die de stichting financieel ondersteunt worden gekozen op doelmatigheid, doeltreffendheid en transparantie. Honden die in aanmerking komen voor adoptie in Nederland worden door teamleden van de stichting in het land van herkomst bezocht en beoordeeld. Vervolgens worden zij op zorgvuldige wijze herplaatst in Nederland. Alleen op deze manier kan de stichting er voor zorgen dat zij ook de komende decennia kan groeien op een verantwoorde wijze. Groei wordt vooral gezien in een toename van opvang/adoptie in Nederlanden hulp bij projecten ter plaatse. De financiële kaders worden daarbij bepaald door het aantal adopties en giften.

Activiteiten

Bemiddeling bij adopties De stichting bemiddelt bij adopties van honden die geschikt zijn voor een leven in de Nederlandse samenleving. De honden worden getest op hun sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen. Er wordt zorgvuldig bekeken of het karakter van de hond past bij de woon/werk/gezinssituatie van de eventuele adoptant. De honden worden gevaccineerd, gechipt, ontwormd en zo mogelijk reeds gesteriliseerd/gecastreerd in het land van herkomst. Deze kosten en de kosten van het transport worden betaald van de adoptiebijdrage. Het geld dat eventueel vanuit adopties resteert, wordt gebruikt voor de bekostiging van onvoorziene(medische) kosten in Nederland, voor sterilisaties en donaties. Alvorens tot adoptie over te gaan verblijven de honden in geselecteerde gastgezinnen. De honden die de stichting bemiddelt, komen meestal rechtstreeks van de straat of vanuit een asiel. In het opvanggezin wennen ze aan een gezinsleven, krijgen ze zindelijkheidstraining en leren ze de basisregels die nodig zijn voor een leven als huishond. Adoptie op afstand Op de website biedt de stichting honden aan die financieel geadopteerd kunnen worden door één of meerdere personen. De bijdragen worden overgemaakt naar het asiel waar de hond verblijft en komen geheel ten goede aan de kosten van onder andere: eten, dierenartskosten, medicijnen en verzorgingskosten. Door deze adoptie-op-afstand worden de levensomstandigheden van de hond sterk verbeterd. Ook hierbij gaat de stichting uit van doelmatigheid, doeltreffendheid en transparantie. Ondersteuning van sterilisatie/castratiecampagnes Het zwerfhondenprobleem wordt grotendeels veroorzaakt doordat honden die op straat leven zich onbeperkt kunnen voortplanten. De honden op straat leiden een ellendig leven en ze sterven vaak een nare, eenzame dood, op straat of in een gemeentelijk asiel. Daarom ondersteunt de stichting diverse sterilisatie- en castratiecampagnes in de EU en met name in Roemenië. Deze campagnes worden opgezet door de vrijwilligers waarmee de stichting samenwerkt. De stichting ondersteunt hen door middel van donaties. Inzamelen van donaties en goederen De stichting zamelt ook geld in voor andere doeleinden, zoals voor voer voor asielen in Roemenië en voor medische en andere kosten van zwerfhonden. Deze kosten worden gemaakt door vrijwilligers in Roemenië; op deze manier ondersteunen en stimuleren we hen om zwerfhonden te helpen. Tevens zamelen we diverse goederen in die ten goede komen aan de zwerfhonden in de EU en met name Roemenië.

Werkzaamheden 2018-2019

Er is een structureel tekort aan gastgezinnen. Ondanks dat veel mensen zich aanmelden is de stichting zorgvuldig in de plaatsing bij een gastgezin. Het vergt niet alleen een investering in tijd, maar ook in het ‘lezen’ van hondengedrag. Aan de hand van een aantal criteria bepaalt de stichting of een hond in een gastgezin komt. Ervaring leert dat dit teleurstellingen voorkomt bij het gastgezin en beter is voor de hond. Ons streven is om een verantwoorde groei in het aantal gastgezinnen en plaatsingen te realiseren. Bij het doneren aan projecten in het buitenland wordt gekeken naar urgentie, maar ook naar doelmatigheid, doeltreffendheid en transparantie. We zijn in 2016 gestart met de ondersteuning van een gemeente-asiel in Resita, een stad in Roemenië. We bezoeken dit asiel meerdere malen per jaar en gebleken is dat onze ondersteuning van levensbelang is voor de circa 300 honden in dit asiel. De ondersteuning bestaat uit voerdonaties, hulp bij bemiddeling van honden en uit fysieke hulp ter plaatse bij de renovatie van kennels. We zullen deze ondersteuning voortzetten in 2019.

Organisatie

Bestuur: Het bestuur bestaat statutair uit minimaal drie personen. Naar de buitenwereld vormen zij het wettige aanspreekpunt van de stichting. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden. Er wordt enkel een vergoeding gegeven voor gemaakte kosten. Voorzitter: Jeanette Niemeijer Penningmeester: Mia Gooren Secretaris: Hilda Boersma Medewerkers: De stichting bestaat uit een bestuur van waaruit een team wordt aangestuurd dat contact heeft met opvangen in het buitenland ende opvangadressen in Nederland. Hiervoor zijn ongeveer tien teamleden en twintig gastgezinnen vrijwillig aan de slag (peildatum juni 2018). Contacten tussen de coördinatoren onderling en met de gastgezinnen vinden veelal via social media (besloten groepen), chat, telefoon en e-mail plaats. Ook zijn er wandeldates voor persoonlijk contact. Selectie van gastgezinnen of adoptiegezinnen geschiedt altijd via persoonlijk contact en huisbezoek.

Financieel

Inkomsten De stichting heeft momenteel een klein aantal donateurs die maandelijks geld geven. Tevens is er een groep mensen die op regelmatige basis een bijdrage geeft voor een specifiek project. Daarnaast geven enkele mensen financiële steun voor een hond die in het buitenland in een opvang verblijft. De belangrijkste inkomsten komen uit de herplaatsing van honden uit de EU en met name Roemenië in Nederland. Hieronder de plaatsingsbijdrages:

Honden 0 t/m 2 jaar 295,- euro
Honden van 3 t/m 5 jaar 195,- euro
Speciaal tarief:
Honden vanaf 6 jaar of met een handicap 125,- euro
Honden vanaf 10 jaar 100,- euro
Pups niet gesteriliseerd/gecastreerd * 250,- euro

*Soms is het vanwege de jonge leeftijd niet mogelijk om een hond te laten steriliseren/castreren in het land van herkomst. Omdat de stichting niet wil dat er met deze honden wordt gefokt,vraagt zij aan adoptanten dat later alsnog te doen. De adoptiebijdrage is 250 euro plus een borg van 100 euro. Deze borg wordt na bewijs van sterilisatie/castratie weer terug gegeven.

Naast de eigen website maakt de stichting geen gebruik van betaalde massamediacampagnes op radio of televisie. Straydogs is erg actief op Facebook en probeert hiermee haar naamsbekendheid te vergroten. Eind 2018 heeft de stichting bijna 3500 volgers op haar pagina. De stichting doet mee aan het partnerprogramma van Zooplus, een grote online dierenwinkel. Bij Zooplus.nl kunnen mensen terecht voor al hun dierbenodigdheden. Als ze iets bij Zooplus bestellen en Straydogs daarbij aanklikken als steunproject dan ontvangt deze een klein percentage van de bestelling.

Toekomstige projecten: de stichting investeert niet, maar bereikt haar doelen via donaties naar het buitenland en het in stand houden van een netwerkorganisatie voor herplaatsing. De stichting heeft een relatief klein vermogen. In eerste instantie zullen donaties de belangrijkste bron van inkomsten zijn. De stichting wil particulieren en bedrijven als sponsor interesseren, zodat geld en/of materiaal ten behoeve van projecten kan worden aangewend. Via publiciteit zal de stichting haar doelen en projecten onder de aandacht brengen en zo haar bekendheid uitbreiden. Afhankelijk van de inkomsten kan de stichting doelen in de EU en met name Roemenië ondersteunen en honden herplaatsen in Nederland.

Beschikken over het vermogen van de instelling: De stichting heeft één rekening bij de Rabobank. De passen voor deze rekening alsmede de scanners voor het internetbankieren zijn in bezit van de voorzitter en de penningmeester van de stichting. Alle bestuursleden kunnen de bankafschriften van de rekeningen inzien. Incidentele uitgaven worden overlegd met de penningmeester en eventueel het bestuur. Jaarlijks maakt de penningmeester de jaarrekening op die voorgelegd wordt aan het bestuur en welke gepubliceerd wordt op de website.

Beheer vermogen: Het vermogen van de stichting wordt op een aparte rekening geplaatst. Het vermogen wordt besteed aan de activiteiten en projecten die het doel dienen. De bedragen die per project worden besteed variëren afhankelijk van de aard van het project. In de geproduceerde jaarverslagen staat een balans waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard.

Beschrijving administratieve organisatie: De gegevens van gastgezinnen en adoptanten worden digitaal ingevoerd in MEGA. De papieren administratie is in handen van de voorzitter. Chippen worden geregistreerd bij Petlook als de hond in gastgezin zit. Na de adoptie wordt de chip via de NDG op naam van de nieuwe eigenaar gezet. Informatie betreffende de AVG staat vermeld op de website. De inkomsten en uitgaven worden bijgehouden door de voorzitter. De penningmeester controleert deze en jaarlijks wordt het financiële jaarverslag vastgesteld door het bestuur.