logo
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
slider-cropped-header-1.jpeg
Straydogs Rescue Nederland
voor hulp aan thuisloze honden in roemenië
previous arrow
next arrow

Doelstelling
Het bevorderen van het dierenwelzijn, met name van zwerfhonden in Europa, met name in Roemenië en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door:
- het bemiddelen bij adopties van zwerfhonden;
- het verlenen van financiële en materiële hulp aan asielen;
- het organiseren/ondersteunen van preventieve acties, waaronder begrepen het ondersteunen van educatie en sterilisatie/castratieprogramma’s.

Missie
Stichting Straydogs Rescue Nederland is een organisatie die zich richt op het bestrijden van de problematiek van zwerfhonden in de EU en met name in Roemenië. Rondom de honden die naar Nederland komen is veel rechtstreeks en persoonlijk contact met de opvang in het land van herkomst. Projecten die de stichting financieel ondersteunt, worden gekozen op doelmatigheid, doeltreffendheid en transparantie. Honden die in aanmerking komen voor adoptie in Nederland worden door teamleden van de stichting in het land van herkomst bezocht en beoordeeld. Vervolgens worden zij op zorgvuldige wijze herplaatst in Nederland. Alleen op deze manier kan de stichting er voor zorgen dat zij ook de komende decennia kan groeien op een verantwoorde wijze. Groei wordt vooral gezien in een toename van opvang/adoptie in Nederland en hulp bij projecten ter plaatse. De financiële kaders worden daarbij bepaald door het aantal adopties en giften.

Bij het uitvoeren van de activiteiten volgt de stichting de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals die onder meer geldt voor het transport, de registratie en identificatie en de opvang van honden.

Activiteiten

Bemiddeling bij adopties
De stichting bemiddelt bij adopties van honden die geschikt zijn voor een leven in de Nederlandse samenleving. De honden worden getest op hun sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen. Er wordt zorgvuldig bekeken of het karakter van de hond past bij de woon/werk/gezinssituatie van de eventuele adoptant. De honden worden gevaccineerd, gechipt, ontwormd en zo mogelijk reeds gesteriliseerd/gecastreerd in het land van herkomst. Ook worden ze getest op voorkomende ziektes.
Deze kosten en de kosten van het transport worden betaald van de adoptiebijdrage. Het geld dat eventueel vanuit adopties resteert, wordt gebruikt voor de bekostiging van onvoorziene(medische) kosten in Nederland, voor sterilisaties en donaties.
Alvorens tot adoptie over te gaan verblijven de honden in geselecteerde gastgezinnen. De honden die de stichting bemiddelt, komen meestal rechtstreeks van de straat of vanuit een asiel. In het opvanggezin wennen ze aan een gezinsleven, krijgen ze zindelijkheidstraining en leren ze de basisregels die nodig zijn voor een leven als huishond.

Na de adoptie kunnen adoptanten een beroep doen op de stichting voor advies bij gedragsproblemen. In ons team hebben we een erkend hondengedragstherapeut en ook andere teamleden hebben veel kennis van en ervaring met begeleiding en training van honden.

Adoptie op afstand
Op de website biedt de stichting honden aan die financieel geadopteerd kunnen worden door één of meerdere personen. De bijdragen worden overgemaakt naar het asiel waar de hond verblijft en komen geheel ten goede aan de kosten van onder andere: eten, dierenartskosten, medicijnen en verzorgingskosten. Door deze adoptie-op-afstand worden de levensomstandigheden van de hond sterk verbeterd. Ook hierbij gaat de stichting uit van doelmatigheid, doeltreffendheid en transparantie.

Ondersteuning van sterilisatie/castratiecampagnes
Het zwerfhondenprobleem wordt grotendeels veroorzaakt doordat de meeste honden (zowel op straat als van eigenaren) niet geneutraliseerd worden. De zwerfhonden leiden een ellendig leven en ze sterven vaak een nare, eenzame dood, op straat of in een gemeentelijk asiel. Daarom ondersteunt de stichting diverse sterilisatie- en castratiecampagnes, met name in Roemenië. Deze campagnes worden opgezet door de vrijwilligers waarmee de stichting samenwerkt. De stichting ondersteunt hen door middel van donaties.

Inzamelen van donaties en goederen
De stichting zamelt ook geld in voor andere doeleinden, zoals voor voer voor asielen in Roemenië en voor medische en andere kosten van zwerfhonden. Deze kosten worden gemaakt door vrijwilligers in Roemenië; op deze manier ondersteunen en stimuleren we hen om zwerfhonden te helpen. Tevens zamelen we diverse goederen in die ten goede komen aan de zwerfhonden in de EU en met name Roemenië.

Specifieke activiteiten vanaf 2021
De stichting ondersteunt een opvang in Solca. Deze opvang is opgezet door een Roemeense vrouw en haar echtgenoot, die daar in toenemende mate worden geconfronteerd met gedumpte honden/pups. Zij proberen hulp te bieden aan deze honden door ze in kennels te plaatsen. De stichting bemiddelt de sociale honden voor adoptie in Nederland, verleent financiële steun voor de aankoop van voer en medische behandelingen en de inzet van een beheerder. Teamleden brengen regelmatig een bezoek aan deze opvang.

In 2022 heeft de stichting een bezoek gebracht aan een opvang vlakbij Boekarest, waar circa 100 honden in erbarmelijke omstandigheden verblijven. Sindsdien biedt de stichting financiële ondersteuning bij de aankoop van voer, sterilisaties/castraties en sociale honden worden ter adoptie bemiddeld.

Al vanaf de oprichting van de stichting ondersteunen we een aantal particuliere rescuers die regelmatig zwerfhonden vinden en ter adoptie aanbieden. Zij organiseren ook neutralisatie-campagnes. Deze ondersteuning zullen we continueren.

Organisatie

Bestuur: Het bestuur bestaat statutair uit minimaal drie personen. Naar de buitenwereld vormen zij het wettige aanspreekpunt van de stichting.
Voorzitter: Jeanette Niemeijer
Penningmeester: Hilda Boersma
Secretaris: Rolien Profijt

Daarnaast is er een groep van circa 10 betrokken vrijwilligers en samen met het bestuur vormen zij het team van Straydogs. In het team zijn de vaste werkzaamheden verdeeld onder de vrijwilligers, zoals publiciteit (advertenties en website), transport van de honden naar NL, de opvang en begeleiding van gastgezinnen, bemiddeling van honden bij adopties en de nazorg.

Financieel

Een belangrijke inkomstenbron vormen de structurele maandelijkse donaties. Tevens is er een groep mensen die op regelmatige basis een bijdrage geeft voor een specifiek project. Daarnaast geven enkele mensen financiële steun voor een hond die in het buitenland in een opvang verblijft. De belangrijkste inkomsten komen uit de herplaatsing van honden uit Roemenië in Nederland.

Beschikken over het vermogen van de instelling
De stichting heeft één rekening bij de Rabobank. De passen voor deze rekening alsmede de scanners voor het internetbankieren zijn in bezit van de voorzitter en de penningmeester van de stichting. Alle bestuursleden kunnen de bankafschriften van de rekeningen inzien. Incidentele uitgaven worden overlegd met de penningmeester en eventueel het bestuur. Jaarlijks maakt de boekhouder de jaarrekening op die voorgelegd wordt aan het bestuur en welke gepubliceerd wordt op de website.
Het vermogen van de stichting wordt op een aparte rekening geplaatst. Het vermogen wordt besteed aan de activiteiten en projecten die het doel dienen. De bedragen die per project worden besteed variëren afhankelijk van de aard van het project. In de geproduceerde jaarverslagen staat een balans waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard.

Beschrijving administratieve organisatie
De gegevens van gastgezinnen en adoptanten worden digitaal ingevoerd in MEGA. De papieren administratie is in handen van de voorzitter. De chip wordt bij import geregistreerd door de dierenarts op het UBN nummer van de stichting. Na de adoptie wordt de chip via de NDG op naam van de nieuwe eigenaar gezet. Informatie betreffende de AVG staat vermeld op de website. De inkomsten en uitgaven worden bijgehouden door de voorzitter. De penningmeester controleert deze en jaarlijks wordt het financiële jaarverslag vastgesteld door het bestuur.