Jaarrekening 2016

Staat van Baten en Lasten 2016

 
2016 2015
INKOMSTEN  
Adoptiebijdragen 20.052 21.725
Donaties en giften 15.618 22.772
Donaties hulpactie Bulgarije 793
Overige inkomsten 2.348 2.516
38.018 47.805
UITGAVEN
Adoptiekosten Roemenië 5.497 6.887
Transportkosten 8.045 10.100
Opvangkosten Nederland 1.156 848
Dierenartskosten Nederland 5.427 6.639
Opvangkosten in Roemenië  707 2.916
Overige kosten adoptie honden 3.633 4.150
Bijdragen projecten/hulpacties Roemenië 13.354 12.170
Bijdragen hulpactie Bulgarije 1.552
Overige activiteitenkosten 268
totaal directe kosten 37.819 45.529
Organisatiekosten
Website/publiciteit 122 81
Lidmaatschappen/contributies 100
Bankkosten 161 280
Onkosten vrijwilligers 91 502
Overige organisatiekosten 199 780
totaal indirecte kosten 572 1.743
Resultaat -373 534

Toelichting:
1. Adoptiebijdragen
In totaal zijn er 85 honden geadopteerd en dat is een mooi resultaat!
2. Donaties
In totaal ontvingen we in 2016 ruim 15.500 aan donaties. Veel donaties waren bestemd voor specifieke hulpacties (zoals voor de opvang van de Niemandshonden en voor de honden in het gemeente-asiel van Botosani en Resita) en voor bepaalde rescuers. Ook hebben we van de donaties onze dierenartskosten in Nederland kunnen betalen.
3. Overige inkomsten
Dit betreft vooral de verkoop van veiligheidstuigjes en de opbrengsten van markten.
4. Transportkosten
In 2016 heeft de Stichting in totaal 77 honden uit Roemenië naar Nederland laten komen.
5. opvangkosten Nederland
Dit betreft met name voerkosten voor een aantal honden in opvang.
6. dierenartskosten in Nederland
We halen veel honden uit gemeente-asielen en vaak hebben ze hier in Nederland nog medische zorg nodig. Het betreft vaak behandeling voor demodex (puppyschurft) en diarree, maar sommige honden hadden een operatie nodig.
7.Opvangkosten Roemenië
Deze post is lager dan in 2015, want we hadden weinig honden waar specifiek opvangkosten voor in rekening werden gebracht. Daarentegen hebben we aan diverse rescuers waar we veel mee samenwerken verschillende keren geld gedoneerd (zie punt 9).
8.
Overige kosten adoptie honden
Meer dan de helft hiervan is besteed aan de aankoop en verzendkosten van veiligheidstuigjes en voor het overige betreft het de NDG-registraties en reis/benzinekosten.
9.
Bijdragen aan projecten/acties Roemenië
In 2016 heeft de Stichting in totaal 13.354,- gedoneerd aan diverse acties en rescuers in Roemenië.
Zo werd aan de opvang van de Niemandshonden 4.200,- euro besteed en daarnaast 650,- euro aan de bouw van kennels voor deze groep honden.
Aan sterilisatie-acties hebben we 895,- euro gedoneerd.
Voor de honden in het gemeente-asiel van Resita hebben we 1.100,- euro aan voer besteed.
Voor de honden in het gemeente-asiel van Botosani en Dorohoi hebben we 2.817,- euro gedoneerd (voer, kennelplaten, medische kosten).
Aan Dierenhulp Orfa hebben we 500,- euro gedoneerd, o.a. voor de aanschaf van een kachel.
Aan Ioana : 1.180,- euro
Aan Florentina : 800,- euro
Aan Denisa : 425,- euro
Aan andere rescuers in totaal 787,- euro.
De donaties aan bovenstaande rescuers waren een bijdrage in de kosten van opvang, medische kosten en vaccinaties van diverse honden.
Algemeen/Resultaat:
Van de totale kosten in 2016 (38.391) bestaat slechts 1,5 % uit indirecte kosten (572,-).
Het jaar is afgesloten met een klein negatief saldo van 373,- euro, maar eind december had de stichting 21 honden in opvang in Nederland, waarvoor de adoptie- en transportkosten al waren betaald.

 Balans

Activa Passiva
liquide middelen eigen vermogen
bank 4.143,89 alg.reserve op 1/1/16
resultaat 2016
3.208,23
-372,85
Vooruitbetaalde
bedragen
adoptiekosten

 

800,00


algemene reserve

2.835,38
schulden:
crediteuren
(borg sterilisaties)
medewerkers

2.100,00
8,51
2.108,51
4.598,23

4.598,23

 

 

Toelichting schulden: dit betreft ontvangen borg die adoptanten betalen als ze een nog niet-gesteriliseerde/gecastreerde pup adopteren. Deze borg wordt terugbetaald zodra de honden gesteriliseerd of gecastreerd zijn.