Jaarrekening 2015

 

 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten 2015

 
2015 2014
INKOMSTEN  
Adoptiebijdragen 21.725 16.279
Donaties en giften 22.772 10.692
Donaties hulpactie Bulgarije 793 1.283
Overige inkomsten 2.516 74
47.805 28.327
UITGAVEN
Adoptiekosten Roemenie 6.889 5.225
Transportkosten 10.100 7.124
Opvangkosten Nederland 848 252
DA kosten Nederland 6.639 3.414
Opvangkosten in Roemenie  2.916 2.744
Overige kosten adoptie honden 4.150 1.023
Bijdragen projecten/(hulp)acties Roemenie 12.170 2.670
Bijdragen hulpactie Bulgarije 1.552 1.272
Overige activiteitenkosten 268
totaal directe kosten 45.529 23.724
Organisatiekosten
Website/publiciteit 81 122
Lidmaatschappen/contributies 100
Bankkosten 280 215
Onkosten vrijwilligers 502 280
Overige organisatiekosten 780 103
totaal indirecte kosten 1.743 720
Resultaat 534 3.883

Toelichting:
1. Adopties/bijdragen
In totaal zijn er 90 honden geadopteerd en t.o.v. 2014 (67) is dit een toename met ruim 30 %. Vanaf december 2015 hebben we de adoptietarieven aangepast, o.a. het tarief voor oudere honden is verlaagd.
2. Donaties
Totaal ontvangen donaties was in 2015 ruim 23.000 euro, een enorme stijging t.o.v. 2014 (bijna 12.000). Bijna 2.000 euro is afkomstig van vaste donateurs. Daarnaast hebben we veel hulpacties georganiseerd, zie punt 6.
3.
Transportkosten
In 2015 heeft de Stichting in totaal 100 honden uit Roemenië naar Nederland laten komen.
4.
DA kosten Nederland
Deze post is t.o.v. voorgaande jaren sterk toegenomen. Meer dan de helft van de kosten betreft Luuk, Billy, Boby/Baby , Orpheu en Curaj (samen 3.605,- euro). Ook heeft de Stichting ca 800,- euro betaald voor sterilisatie/castratiekosten van honden die als pup naar Nl. zijn gekomen, maar niet direct geadopteerd werden.
5.
Overige kosten adoptie honden
Vanaf 2015 biedt de Stichting bij opvang en adoptie standaard een veiligheidstuigje aan. 75 % Van de overige kosten betreft aanschaf tuigjes en deze kosten worden deels bij adoptie weer vergoed. Verder NDG-registraties, reiskosten, portokosten en crematiekosten Senna.
6.
Bijdragen aan projecten/acties Roemenie
Ook deze post is heel erg gestegen t.o.v. 2014. Het betreft o.a. de sterilisatiemarathon, actie Niemandshonden, medische behandeling Axxa, wateractie Baika en (manden/voer)transporten.
7. overige organisatiekosten
Dit betreft grotendeels de kosten van de opleiding Vakbekwaamheid Honden en Katten (verplicht).

Algemeen/Resultaat:
Van de totale kosten in 2015 (47.271) bestaat slechts 3,7 % uit indirecte kosten (1.743,-). We hebben 2015 afgesloten met een klein positief resultaat van 534,- euro (ca 1 %) .

Balans

Activa Passiva
liquide middelen eigen vermogen
bank 4.497,00 alg.reserve op 1/1/15 2.674,49
Vorderingen resultaat 2015    533,74
debiteuren    101,23 algemene reserve 3.208,23
schulden:
crediteuren 1.390,00
4.598,23 4.598,23

Toelichting schulden: dit betreft ontvangen borg die adoptanten betalen als ze een nog niet-gesteriliseerde/gecastreerde pup adopteren. Deze borg wordt terugbetaald zodra de honden gesteriliseerd of gecastreerd zijn.